Програма 2013

9:30 – 10:00 Реєстрація учасників
10:00 – 10:30 Олександр Краковецький. “Розробка ігор для Windows Phone і Windows 8”
10:30 – 11:00 Андрій Пархоменко. “Вимоги українського законодавства отримання грошей з AppStore. Аналіз ризиків існуючих схем”.
11:00 – 11:30 Павло Півтораніс “BBMMORPG це весело ? Або просто текстові інтерфейси”.
11:30 – 12:00 Перерва на каву
12:00 – 12:30 Євген Галкін. “Що ви знаєте про свою мобільну гру?”
12:30 – 13:00 Кирило Клімаков. “Підтримка ігор. Що і як. Наближення перше.”
13:00 – 14:00 Міні-доповіді:
1. Video-interview with Tadhg Kelly about gamedev trends in 2013
2. Антон Скрипник. “Можливості SSS для мобільних ігор”
3. Можливості Opera Mobile Store
4. Renatus Investment
5. Satus investment
6. Вакансії та оголошення з зали
14:00 – 15:00 Обід
15:00 – 15:30 Міні-доповіді:
1. Віталій Засадний: “Портування веб ігор на різні платформи”
2. Сергій Тятін. Презентація іграшки “Свалка”
3. Юрій Рифяк, Андрій Ковальов. Презентація іграшки “WordCube”
4. Семен Фріш. Презентація іграшки “Pulls Track”
15:30 – 16:00 Ігор Поляков. “Локалізація відео ігор – простий шлях до успіху”
16:00 – 17:00 Андрій Табачин. “Cтворення ігрових продуктів – шлях від стартапу до видавця”.
17:00 – 17:30 Перерва на каву
17:30 – 18:00 Іван Білий. “Marmalade SDK. Крос-платформенність на долоні”.
18:00 – 19:00 Круглий стіл “Сучасний GameDev“.
Учасники: Максим Гринів, Андрій Табачин, Тарас Тарасов.
19:00 Закриття конференції

.

9:30 – 10:00 Registration
10:00 – 10:30 Alexander Krakovetskiy. “Game development for Windows Phone and Windows 8”
10:30 – 11:00 Andrew Parkhomenko. “The requirements of the Ukrainian legislation receiving money from the AppStore. Risk analysis of existing schemes”.
11:00 – 11:30 Pavlo Pivtoranis “Is BBMMORPG fun or just text interfaces”?
11:30 – 12:00 Перерва на каву
12:00 – 12:30 Eugene Galkin. “What do you know about your mobile game”?
12:30 – 13:00 Cyril Klimakov. “Game support. What to do and how. First approach”
13:00 – 14:00 Mini-lectures:
1.Video-interview with Tadhg Kelly about gamedev trends in 2013
2.Anton Skrypnyk. “Opportunities SSS for mobile games”
3. Possibilities of Opera Mobile Store
4. Renatus Investment
5. Satus investment
6. Audience vacancies
14:00 – 15:00 Dinner
15:00 – 15:30 Mini-lectures:
1. Vitaly Zastavnyy: “Porting to different platforms”
2. Sergei Tyatin. Presentation of the game “Dump”
3.Yuri Ryfyak, Andrei Kovalev. Presentation of the game “WordCube”
15:30 – 16:00 Igor Polyakov “Game localization – simple way to success”
16:00 – 17:00 Andrew Tabachyn. “The way from startup to publisher”.
17:00 – 17:30 Coffee Break
17:30 – 18:00 Ivan Bilyi. “Marmalade SDK. Cross-platform at a glance”.
18:00 – 19:00 Panel discussion “Modern GameDev“.
Participants:Maxim Hryniv, Andrew Tabachyn and Taras Tarasov.
19:00 Closing of the conference